Getlink media s.r.o.

Všeobecné podmínky

Jako společnost s více než desetiletou tradicí v poskytování kvalitních internetových služeb jsme zavázáni k tomu, abychom našim zákazníkům poskytovali nejen špičkové služby, ale i transparentnost a jasnou komunikaci. V následujícím textu najdete důležité informace týkající se našich služeb, včetně podrobností o smluvních podmínkách, pravidlech používání a zásadách ochrany osobních údajů.

Stáhněte si VOP ve formátu PDF. Stáhnout

Všeobecné podmínky veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytování přístupu k síti GETLINK, provozované společností Getlink media s.r.o.

Všeobecné podmínky veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytování přístupu k síti GETLINK jsou vydány společností Getlink media s.r.o. na základě ustanovení § 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Všeobecné podmínky“) a budou součástí všech smluv, které Getlink media s.r.o. uzavře při poskytování veřejně dostupné služby poskytování přístupu k internetové síti GETLINK.

Článek I - Poskytovatel

Poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytování přístupu k internetové síti GETLINK (dále jen služba) je společnost Getlink media s.r.o. (dále jen poskytovatel) zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě zapsána v oddílu C vl. Č. 55742, se sídlem Politických obětí 118, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01409298, DIČ CZ01409298 dále je oprávněna poskytovat službu na základě osvědčení vydané Českým telekomunikačním úřadem s pořadovým číslem 3494.

Článek II - Uživatel

Uživatelem (účastníkem) je právnická nebo fyzická osoba, která odebírá službu internetové sítě GETLINK. Uživatelem může být pouze osoba splňující technické podmínky poskytovatele pro službu.

Článek III – Vznik závazku

(1) Služba elektronických komunikací je poskytována uživateli na základě:

(2) Služba je poskytována na území České republiky.

(3) Koncové body poskytování služby jsou stanoveny v příloze a/nebo na www stránkách poskytovatele (www.getlink.cz).

(4) Na základě konkrétního požadavku uživatele a konkrétních technických podmínek může poskytovatel zřídit koncový bod služby i do jiných než stávajících koncových bodů, pokud bude mít ke zřízení koncového bodu oprávnění nebo se dohodne na zřízení bodu s uživatelem.

Článek IV. – změna závazku

(1) Změnu poskytované služby lze provést na základě písemné žádosti a to pouze s předchozím výslovným souhlasem klientského centra poskytovatele. Poskytovatel vyhoví do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti.

(2) Poskytovatel je oprávněn jednostranně službu změnit výlučně z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, případně změny technických, provozních a obchodních podmínek. O změně služby je poskytovatel povinen uživatele informovat nejpozději 1 měsíc před změnou a to elektronickou formou na adresu uživatele. Uživatel je oprávněn v případě takovéto změny smlouvu vypovědět.

Článek V. – Zánik závazku

(1) Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí dle odst. 2) a odstoupením dle čl. VI.

(2) Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemně následujícím způsobem:

Článek VI - Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

(1) Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy, za něž se považuje:

(2) Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení na adresu druhé smluvní strany. V písemném odstoupení je smluvní strana povinna uvést důvod odstoupení v souladu s těmito podmínkami tak, aby tento důvod nebyl zaměnitelný s jiným.

Článek VII – Délka trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s dobou trvání 12 nebo 24 měsíců a nebo na dobu neurčitou. Nevyjádří-li žádná ze smluvních stran ve lhůtě alespoň 30 dnů před dnem uplynutí doby trvání smlouvy písemně svou vůli smlouvu k tomuto dni ukončit, souhlasí smluvní strany s tím, že se účinnost této smlouvy automaticky překlápí na dobu neurčitou.

Článek VIII - Druhy služeb

Poskytovatel poskytuje přístup k internetové síti GETLINK. Služby jsou poskytovány na síti poskytovatele sestavené z telekomunikačního zařízení poskytovatele a jeho smluvních partnerů, které splňuje doporučení ITUT,ITU-R a normy ETSI – EN stejně jako ČSN.

Poskytovatel GETLINK poskytuje IP TV vysílání. Vysílání je službou třetí strany, o čemž Poskytovatel informuje Uživatele. Aktuálně spolupracujeme s poskytovatelem IP TV: sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U Vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, IČO: 01607910, www.sledovani.tv.

Uživatel bere na vědomí, že kvalita poskytování TV vysílání je přímo závislá na kvalitě připojení k síti Internet. Poskytovatel ani třetí strany neodpovídají za snížení kvality poskytování služby TV vysílání způsobené jakýmikoli nedostatky či vadami připojení k síti Internet, ledaže by se jednalo o Službu Připojení k síti Internet a Poskytovatel by odpovídal za vady této Služby. Poskytovatel neodpovídá za snížení kvality TV vysílání z důvodu na straně třetích stran – poskytovatelů obsahu či provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání.

Článek IX - Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě, a to po celou dobu účinnosti smlouvy.

Článek X - Dostupnost služby

(1) Minimální dostupnost služby je 85% v součtu hodin za měsíc.

(2) K přerušení provozu dochází u konkrétního úseku telekomunikační nebo radiokomunikační sítě v případě, že uživatel nemůže příslušnou telekomunikační službu využívat v dohodnutém rozsahu (stanoveném smlouvou).

(3) Za přerušení provozu se nepovažuje (dále ”povolené přerušení”):

(4) Provozovatel internetové sítě GETLINK nenese žádnou odpovědnost za funkčnost sítě Internet či jiných sítí provozovaných jinými provozovateli.

(5) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli za prohlížení webových stránek na síti internet.

Článek XI - Společná ustanovení

(1) Závady způsobující nedostupnost vzniklé podle čl. X budou odstraněny nejpozději do 24 hodin od jejich vzniku s výjimkou fyzického přerušení telekomunikační sítě na nepřístupném místě, kde bude závada odstraněna do 48 hodin.

(2) Doba odstranění závad vzniklých na radiokomunikační síti není definována, není-li dohodnuto formou doplňkové služby jinak.

Článek XII- Způsob a doba převzetí

Služba bude uživateli předána v den dohodnutý ve smlouvě. Nejpozději však 14. den od podání žádosti a splnění všech předpokladů pro poskytnutí služby.

Článek XIII – Práva a povinnosti uživatele

(1) Uživatel může službu užívat pro jakékoli vlastní účely, pro účely související s jeho obchodní činností a v souladu s platnými zákony ČR.

(2) Uživatel není oprávněn dát do podnájmu službu nebo její část třetí osobě. Porušením tohoto závazku se uživatel zavazuje uhradit provozovateli sítě GETLINK smluvní pokutu ve výši až 100.000,- Kč.

(3) Uživatel se zavazuje, že nebude nijak zasahovat, měnit konfiguraci a nastavení síťového interface ve svém IP zařízení či jiných částech internetové sítě GETLINK.

(4) Za jakékoli problémy či vzniklé škody způsobené využitím služby poskytovatele a zařízením poskytovatele sloužících k poskytnutí služeb nese plnou odpovědnost uživatel.

(5) Provozovatel je oprávněn učinit všechny kroky nezbytné k tomu, aby zamezil porušování právního řádu ČR nebo právního řádu jakéhokoli jiného státu práv způsobené činností uživatele.

(6) Uživatel podpisem smlouvy souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů pro potřeby uzavření této smlouvy a dále s jejich zpracováváním ze strany poskytovatele. Poskytovatel se tímto zavazuje údaje o účastníkovi zpracovávat pouze v rozsahu nutném pro splnění zákonných povinnosti, pro uzavření smlouvy pro plnění smlouvy, pro provozování a ochranu sítí, pro přenos informací sítěmi, pro poskytování služeb a služeb s nimi souvisejících, pro jejich vyúčtování, pro naplnění účelu smlouvy.

(7) Uživatel je povinen poskytovateli poskytnout nezbytnou součinnost ke zprovoznění koncového bodu, zpřístupnit nemovitost za účelem instalace a napojení. V případě, že vlastníkem nemovitosti je třetí osoba, je uživatel povinen vyžádat od vlastníka souhlas s umístěním zařízení a souhlas ke vstupu do nemovitosti pro poskytovatele.

(8) Uživatel je povinen jakoukoli změnu svých údajů a rozhodných skutečností jeho se týkajících poskytovateli oznámit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy změna nastala a to prostřednictvím klientského centra na tel +420 607 99 00 66 nebo písemně na adresu Staříč 26, 739 43 Staříč.

Článek XIV – Cena služby

(1) Cena služby se skládá z těchto částí:

(2) Jednotlivé ceny jsou stanoveny v ceníku dostupném na internetových stránkách poskytovatele www.getlink.cz a uživatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s nimi v plném rozsahu seznámil.

(3) Uživatel je povinen platit cenu platnou v době poskytnutí telekomunikační služby.

(4) Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny ve struktuře a rozsahu cen za poskytování služeb uvedených v ceníku nebo cenovém ujednání, je však povinen takovou změnu uživateli oznámit alespoň 14 kalendářních dní předem. V případě, že se cena služby z vůle poskytovatele zvýší o více než 10%, je uživatel nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mu byla zamýšlená změna oznámena, oprávněn smlouvu s poskytovatelem vypovědět, a to s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi poskytovateli. Za služby poskytnuté ve výpovědní lhůtě uhradí účastník ceny podle stávajícího ceníku nebo cenového ujednání účinného v době oznámení zamýšlené změny uživateli. Ustanovení o výpovědi smlouvy podle tohoto odstavce se neužije v případě, kdy je poskytovatel povinen cenu zvýšit na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu nebo v souvislosti se změnou závazného právního předpisu.

Článek XV - Cena za zřízení

Cena za zřízení je jednorázová a bude účtována ihned po provedení činnosti (aktivaci služby). Její výše je uvedena v ceníku umístěného na internetových stránkách poskytovatele www.getlink.cz a uživatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s ní seznámil.

Článek XVI - Cena za provoz služby

Cena za provoz je pravidelně se opakující jistina v intervalu jednoho měsíce nebo podle dohody smluvních stran (účtovací období). Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, je účtovacím obdobím jeden kalendářní měsíc.

Článek XVII – Vrácení přijímacího zařízení

Pokud došlo k odstoupení od smlouvy ze strany uživatele nebo poskytovatele, je povinnost přijímací zařízení navrátit:

(1) Osobní převzetí technikem v místě instalace služby

(2) Zasláním na adresu Getlink media s.r.o. , Staříč 26, Staříč 73943

Článek XVIII - Způsob platby

(1) Služby dle této smlouvy vyúčtuje poskytovatel uživateli, zpravidla první den kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu, a to za služby poskytnuté v aktuálním měsíci. Faktura je splatná do 15 dnů od vystavení.

(2) Faktura bude zasílána na emailovou schránku uživatele, která bude využívána k účelům komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem. Pokud uživatel vyžaduje jinak, je možno zasílat fakturu na adresu sídla smluvní strany (pokud smluvní strana neurčí jednostranným prohlášením jinou adresu).

(3) Závazek uživatele zaplatit cenu za provoz služby je splněn okamžikem připsání příslušné částky označené příslušným variabilním symbolem na účet Getlink media s.r.o.

Článek XIX - Odpovědnost za škodu

Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou provozem telekomunikačního zařízení a neodpovídá též za škody způsobené přerušením poskytování služby.

Článek XX – Sankce

(1) Nezaplatí-li uživatel cenu služby v termínu splatnosti vyúčtování dle čl. XVII odst. 1, je poskytovatel oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb.

(2) Pokud uživatel nezaplatí cenu služby ani v náhradním termínu splatnosti, je poskytovatel oprávněn uživateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení se zaplacením ceny služby.

Článek XXI - Reklamace služby

(1) Reklamace na kvalitu služby či jakýkoliv výpadek služby přesahující 1 hodinu, je uživatel povinen podat písemně neprodleně od vzniku závady, a to na telefonní číslo +420 607 66 00 33 formou SMS ve tvaru příjmení, jméno, č. smlouvy uživatele, popis problému nebo na emailové adrese, která je zveřejněna v kontaktech provozovatele.

(2) Doba přerušení provozu (článek X. odst. 2) se počítá od chvíle, kdy bylo poskytovateli oznámeno přerušení provozu.

(3) Není-li přerušení provozu způsobeno částečnou nebo úplnou nefunkčností zařízení elektronických komunikací, které je používáno poskytovatelem při poskytování služby, je reklamace služby neoprávněná.

(4) Účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

(5) Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne.

(6) Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem, který je koncovým uživatelem, zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Poskytovatel elektronických komunikací není povinen nahradit jejím uživatelům škodu, která jim vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby.

Článek XXII - Zrušení smlouvy ze strany poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit smlouvu s uživatelem v případě, že v dané lokalitě není požadovaný počet připojených uživatelů - minimálně 35. V případě zrušení smlouvy z tohoto důvodu si poskytovatel vyhrazuje právo předat uživatele konkurenčnímu poskytovateli, což poskytovatel uživateli písemně oznámí.

Článek XXIII - Změna všeobecných podmínek

(1) Všeobecné podmínky mohou být měněny jednostranným úkonem poskytovatele v plném rozsahu.

(2) Změna všeobecných podmínek musí být uživateli oznámena alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy změna všeobecných podmínek nabude účinnosti.

(3) Změna všeobecných podmínek se považuje též za oznámenou uplynutím čtrnácti dnů dne umístění změny všeobecných podmínek na internetových stránkách poskytovatele.

(4) Pokud změna všeobecných podmínek vede ke zhoršení kvality služby nebo výrazně mění práva a povinnosti stran v neprospěch uživatele, je uživatel nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mu byla zamýšlená změna oznámena, oprávněn smlouvu s poskytovatelem vypovědět, a to s výpovědní lhůtou dva měsíce,která běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi poskytovateli. Vztah mezi poskytovatelem a uživatelem ve výpovědní lhůtě se bude řídit dosavadním zněním všeobecných podmínek účinným před jejich změnou.

(5) Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2016.

Stáhněte si VOP ve formátu PDF. Stáhnout

Intel Secured
Mikrotik hardware
Cisco
Linux
GDPR compliance

Zavoláme Vám a společně najdeme nejlepší nabídku

Zanechte nám své telefonní číslo. My se Vám ozveme a pomůžeme Vám najít to nejvhodnější řešení.

Zavolejte mi
info Máme to! V průběhu následujících 2 pracovních dní se Vám ozveme a pomůžeme Vám najít to nejvhodnější řešení.

Kliknutím na "Zavolejte mi" souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zjištění aktuální nebo budoucí dostupnosti služby. Více o ochraně soukromí.